Organizacja nauki

Organizacja nauki w Szkole – Umowa

 1. Celem nauki w naszej Szkole jest nabycie umiejętności, dzięki którym każdy Słuchacz powinien zdać zewnętrzny międzynarodowy egzamin odpowiedni do poziomu kursu (FCE, CAE, CPE, IELTS).
 2. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w siedzibie Szkoły, Kielce, ul. Warszawska 29/6, w okresie od 25 września 2017 do połowy czerwca 2018, z wyłączeniem okresów świątecznych i ferii zimowych. Kurs obejmuje 130 godzin lekcyjnych.
 3. W ramach opłaty za kurs Słuchacz otrzymuje: podręcznik, zestaw autorskich dodatkowych materiałów z segregatorem i nagraniami.
 4. Każdy Słuchacz może bezpłatnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym. Zajęcia te odbywać się będą jeden raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.  Opłata za materiały szkoleniowe: 200zł za rok.
 5. Słuchacz obowiązany jest uczestniczyć w każdych zajęciach. W przypadkach losowych należy powiadomić Szkołę o przewidywanej nieobecności. Nieobecność nie zwalnia Słuchacza od opanowania materiału przerobionego przez grupę na opuszczonych zajęciach.
 6. Niezbędną kontynuacją zajęć w Szkole jest obowiązkowe odrabianie zadań domowych w formie ćwiczeń i testów. Każda z tych prac jest sprawdzana indywidualnie przez lektora.
 7. Po trymestrze nauki Słuchacze i ich opiekunowie (w przypadku gimnazjalistów i licealistów) otrzymują pisemny raport zawierający ocenę poczynionych postępów i wypełniania obowiązków Słuchacza (frekwencja, odrabianie prac domowych, aktywność na zajęciach).
 8. Dwa razy w roku: na początku grudnia i pod koniec marca przeprowadzane są wewnętrzne egzaminy sprawdzające postępy w nauce. Pozytywne zaliczenie tych egzaminów jest warunkiem kontynuacji nauki w Szkole.
 9. Egzamin próbny w pełnym formacie egzaminu międzynarodowego jest przeprowadzany w marcu/kwietniu.  Wynik tego egzaminu wraz z opinią nauczyciela warunkuje dopuszczenie Słuchacza do egzaminu międzynarodowego w ramach listy kandydatów zgłaszanych przez Szkołę.
 10. Słuchaczom nie dopuszczonym przez Szkołę do egzaminu w sesji czerwcowej zapewniamy kontynuację przygotowania do sesji grudniowej lub czerwcowej w następnym roku szkolnym.
 11. Po zakończeniu roku szkolnego Słuchacze, którzy ukończyli zajęcia otrzymują dyplomy Szkoły. Dyplomy z egzaminów międzynarodowych są wręczane w Szkole po ich nadejściu z Wielkiej Brytanii.
 12. Każdy Słuchacz ma prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki: książek, czasopism, i nagrań , ale ma również obowiązek zwracać pożyczone pozycje w ustalonym terminie.
 13. W Szkole funkcjonuje samoobsługowy barek kawowo-herbaciany. Szkoła zwraca się z prośbą o wrzucanie do skarbonki 50 groszy za kawę lub herbatę. Cała uzbierana w ciągu roku kwota przeznaczana jest dla jednego Słuchacza, wylosowanego podczas uroczystości wręczania świadectw ukończenia kursu, z zaleceniem, aby pieniądze te były przeznaczone na cele związane z nauką j. angielskiego (zakup książek, nagrań, słowników, itp.).
 14. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursie w każdym czasie. W takim przypadku następuje zwrot pełnej kwoty za nie wykorzystane zajęcia, począwszy od następnego miesiąca od dnia zgłoszonej rezygnacji.

 

The Guides

Szkoła Doskonalenia Języka Angielskiego
"The Guides"
Barbara Brożyna
ul. Słowackiego 12
25-365 Kielce

tel. (41) 362 13 20;
kom. 607 536 424;
e-mail: guides@kki.pl
Numer NIP 9590131385
Numer REGON 290961832