Organizacja nauki

Organizacja nauki w Szkole – Umowa rok szkolny 2020/2021

 1. Celem nauki w naszej Szkole jest nabycie umiejętności, dzięki którym każdy Słuchacz powinien zdać zewnętrzny międzynarodowy egzamin odpowiedni do poziomu kursu (FCE, CAE, CPE, IELTS).
 2. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w siedzibie Szkoły, Kielce, ul. Warszawska 29/6, w okresie od 28 września 2020 do połowy czerwca 2021, z wyłączeniem okresów świątecznych i ferii zimowych. Kurs obejmuje 130 godzin lekcyjnych.
 3. W ramach opłaty za kurs Słuchacz otrzymuje: podręcznik, zestaw autorskich dodatkowych materiałów z segregatorem i nagraniami.
 4. Każdy Słuchacz i Absolwent może bezpłatnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym. Zajęcia te odbywać się będą jeden raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.  Opłata za materiały szkoleniowe: 200zł za rok.
 5. Słuchacz obowiązany jest uczestniczyć w każdych zajęciach. W przypadkach losowych należy powiadomić Szkołę o przewidywanej nieobecności. Nieobecność nie zwalnia Słuchacza od opanowania materiału przerobionego przez grupę na opuszczonych zajęciach.
 6. Niezbędną kontynuacją zajęć w Szkole jest obowiązkowe odrabianie zadań domowych w formie ćwiczeń i testów. Każda z tych prac jest sprawdzana indywidualnie przez lektora.
 7. Po trymestrze nauki Słuchacze i ich opiekunowie (w przypadku gimnazjalistów i licealistów) otrzymują pisemny raport zawierający ocenę poczynionych postępów i wypełniania obowiązków Słuchacza (frekwencja, odrabianie prac domowych, aktywność na zajęciach).
 8. Dwa razy w roku: na początku grudnia i pod koniec marca przeprowadzane są wewnętrzne egzaminy sprawdzające postępy w nauce. Pozytywne zaliczenie tych egzaminów jest warunkiem kontynuacji nauki w Szkole.
 9. Egzamin próbny w pełnym formacie egzaminu międzynarodowego jest przeprowadzany w marcu/kwietniu.  Wynik tego egzaminu wraz z opinią nauczyciela warunkuje dopuszczenie Słuchacza do egzaminu międzynarodowego w ramach listy kandydatów zgłaszanych przez Szkołę.
 10. Słuchaczom nie dopuszczonym przez Szkołę do egzaminu w sesji czerwcowej zapewniamy kontynuację przygotowania do sesji grudniowej lub czerwcowej w następnym roku szkolnym.
 11. Po zakończeniu roku szkolnego Słuchacze, którzy ukończyli zajęcia otrzymują dyplomy Szkoły. Dyplomy z egzaminów międzynarodowych są wręczane w Szkole po ich nadejściu z Wielkiej Brytanii.
 12. Każdy Słuchacz ma prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki: książek, czasopism, i nagrań , ale ma również obowiązek zwracać pożyczone pozycje w ustalonym terminie.
 13. W Szkole funkcjonuje samoobsługowy barek kawowo-herbaciany. Szkoła zwraca się z prośbą o wrzucanie do skarbonki 50 groszy za kawę lub herbatę. Cała uzbierana w ciągu roku kwota przeznaczana jest dla jednego Słuchacza, wylosowanego podczas uroczystości wręczania świadectw ukończenia kursu, z zaleceniem, aby pieniądze te były przeznaczone na cele związane z nauką j. angielskiego (zakup książek, nagrań, słowników, itp.).
 14. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursie w każdym czasie. W takim przypadku następuje zwrot pełnej kwoty za nie wykorzystane zajęcia, począwszy od następnego miesiąca od dnia zgłoszonej rezygnacji.

 


Warning: DOMDocument::save(/home/guides/www/wp/wp-content/uploads/wp-google-maps/1markers.xml) [domdocument.save]: failed to open stream: No such file or directory in /web/htdocs5/theguidespl/home/www/wp/wp-content/plugins/wp-google-maps/wpGoogleMaps.php on line 1798

Could not save XML file

Could not save marker XML file (/home/guides/www/wp/wp-content/uploads/wp-google-maps/1markers.xml) for Map ID 1

The Guides

Szkoła Doskonalenia Języka Angielskiego
"The Guides"
Barbara Brożyna
ul. Słowackiego 12
25-365 Kielce

tel. (41) 362 13 20;
kom. 607 536 424;
e-mail: guides@kki.pl
Numer NIP 9590131385
Numer REGON 290961832